Strategier för miljöarbetet

LAGSTIFTNING

Vi ska självklart följa de lagar och riktlinjer som gäller för vår bransch. Det gäller arbetssätt såväl som att använda produkter som uppfyller alla bestämmelser.

MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

Vi ska inte använda starkare produkter än vad krävs för att uppnå ett fullgott resultat. Vi använder i första hand produkter som är fullt biologiskt nedbrytbara och andra endast om specifikt behov förekommer. Vi kräver att våra leverantörer är långt framme när det gäller miljöanpassning av sina produkter. Svanenmärkning och godkännande av t.ex. Kemikaliesvepet säkerställer detta.

UTBILDAD PERSONAL

Vi sörjer för att vår personal har kemikaliekännedom och är uppdaterad på gällande miljölagstiftning och riktlinjer. Miljöpärm med säkerhetsblad och arbetsmiljöverkets riktlinjer finns att tillgå.

RENA UTSLÄPP

Vi ska verka för för att vårt spillvatten från biltvätten är så rent som möjligt genom att använda tillgänglig teknik. Olje avskiljaren töms minst 2 gånger om året och har överfyllnadslarm. Vår partner för spolning och tömning av tvättränna, golvbrunnar och oljeavskiljare är Cija Tank AB. Sophanteringen sköts av Hans Andersson Recycling AB.